NIFTY

ÇFARË ËSHTË NIFTY?

Gjatë dekadës së fundit, zhvillimi ne shkencën e gjenetikës dhe avancimi i madh në teknologjinë gjenetike kanë ndryshuar kapacitetin për të kuptuar mësëmiri sëmundjet, vënien e diagnozës dhe bën të mundur trajtimin efektiv.

Duke transformuar boten e analizave prenatale, ardhja e testit prenatale joinvaziv ( NIPT) ka futur një strategji tëvlerësimit tësaktë për aneuplidinë fetale.

Testi NIFTY( non invazive fetal trisomy test) ishte i pari qe paraqiti testet klinike ne 2010 dhe doli në treg ne Europë në tremujorin e parë të 2013.

Sigurimii ekzaminimeve për pjesën më të madhe për trizomitë më të zakonshme në lindje , sikurse testimi për gjininë, aneupliditëtë kromozomeve sexual dhe humbjes së pjesshme kromozomale(deletion), NIFTY bën të mundur njëindikacion per risk shumë më të lartëse testet e tjera prenatale tradicionale.

Përsa i perket vitit 2015, mbi 500000 teste NIFTY janëkryer në të gjithë botën. NIFTY test vjen tek ju nepermjet BGI.